gegevensbescherming

Welkom op de website (de “Website”) van MXdeals GmbH. MXdeals biedt haar diensten aan u aan in overeenstemming met de kennisgevingen en voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst (de "Overeenkomst"). Bovendien bent u bij het gebruik van een MXdeals-service (bijv. klantbeoordelingen) onderworpen aan de regels, richtlijnen, richtlijnen en voorwaarden die van toepassing zijn op die services, die door middel van deze verwijzing in deze Overeenkomst zijn opgenomen. MXdeals behoudt zich het recht voor om deze website en deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Door de Website te openen, te browsen of anderszins te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan alle voorwaarden van deze Overeenkomst. Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u verdergaat.

Gebruik van de website

U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de Site bezoekt onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent MXdeals u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Website door deze in uw internetbrowser te gebruiken, uitsluitend voor het kopen van persoonlijke items die worden verkocht op de Website, en niet voor commerciële doeleinden of voor gebruik namens een derde partij, tenzij uitdrukkelijk vooraf geautoriseerd door MXdeals. Elke schending van deze Overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf verleende licentie zonder kennisgeving aan u.

ontmantelen, decompileren of anderszins gebruiken, tenzij MXdeals dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft goedgekeurd. U mag de op de website verstrekte informatie niet commercieel gebruiken of de website ten behoeve van een ander bedrijf gebruiken, tenzij MXdeals hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. MXdeals behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, vooral als MXdeals van mening is dat het gedrag van de klant in strijd is met toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor de belangen van MXdeals

U mag geen inhoud, informatie of ander materiaal bevatten dat (a) inbreuk maakt op enig auteursrecht, octrooi, handelsmerk, dienstmerk, handelsgeheim of ander eigendomsrecht van een persoon; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, discriminerend is of civiel- of strafrechtelijk aansprakelijk is volgens de wetten van de Verenigde Staten of enig ander land, indien van toepassing; of (c) bugs, virussen, uploaden, verspreiden , of anderszins via deze site, wormen, valluiken, trojans of andere schadelijke code of eigenschappen te publiceren. MXdeals kan u een wachtwoord en een accountidentificatie toewijzen zodat u toegang krijgt tot en gebruik kunt maken van bepaalde delen van deze website. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en MXdeals is niet verplicht om de autorisatie of bron van dergelijke toegang of de Website te gebruiken.

U bent als enige verantwoordelijk voor toegang Aan en het gebruik van deze website door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of deze toegang tot en gebruik van deze website daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief, maar niet beperkt tot alle communicatie en verzendingen en alle verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U dient MXdeals onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze website.
Deze “website” is eigendom van MXdeals.

Recensies en opmerkingen

Tenzij elders in deze Overeenkomst of op de website anders vermeld, is alles wat u indient of plaatst op de website en/of verstrekt voor MXdeals, inclusief maar niet beperkt tot ideeën, knowhow, technieken, vragen, recensies, opmerkingen en suggesties (gezamenlijk, "Inzendingen") zijn en zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten, en door inzending of plaatsing stemt u ermee in de inzending en alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten (met uitzondering van morele rechten zoals auteursrecht) onherroepelijk te schenden in licentie gegeven aan MXdeals. Fee en MXdeals hebben royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en overdraagbare rechten om op welke manier en in welke vorm dan ook afgeleide werken van dergelijke inzendingen te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, weer te geven, te publiceren, uit te voeren, te verkopen, te verhuren, over te dragen, aan te passen en afgeleide werken te creëren van dergelijke inzendingen. en voor het vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, ontmantelen of decompileren van dergelijke inzendingen. Alle inzendingen worden automatisch het enige en exclusieve eigendom van MXdeals en zullen niet aan u worden geretourneerd en u stemt ermee in geen toekomstig geschil met betrekking tot het gebruik van de vermelding door MXdeals op te werpen.

U garandeert dat uw inzendingen, geheel of gedeeltelijk, duidelijk zijn en vrij zijn van inbreuk op intellectueel eigendom, geschillen of claims van derden. MXdeals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor uw misbruik van auteursrechten of andere rechten van derden. U verbindt zich ertoe de sponsor te verdedigen en schadeloos te stellen voor elk verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de inzendingen voor welk doel dan ook.

Wanneer u opmerkingen of recensies op de Site plaatst, verleent u MXdeals, naast de rechten die van toepassing zijn op een inzending, het recht om de naam die u indient te gebruiken bij recensies, opmerkingen of andere inhoud in verband met dergelijke recensies, opmerkingen of andere inhoud . U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op de beoordelingen, opmerkingen en andere inhoud die u op deze website plaatst en dat het gebruik door MXdeals van uw beoordelingen, opmerkingen of andere inhoud de rechten van derden niet schendt. Het is niet nodig om een vals e-mailadres te gebruiken, je voor te doen als iemand anders dan jezelf, of MXdeals of een derde partij anderszins te misleiden met betrekking tot de oorsprong van een inzending of inhoud. MXdeals kan, maar is niet verplicht, inzendingen (inclusief opmerkingen of beoordelingen) om welke reden dan ook verwijderen of bewerken.

Auteursrecht ©

Alle tekst, afbeeldingen, foto's of andere afbeeldingen, knoppictogrammen, audioclips, logo's, slogans, merknamen of Word-software en andere inhoud op de MXdeals-website (gezamenlijk "Inhoud") behoren exclusief toe aan MXdeals of zijn respectieve inhoudleveranciers. U mag de inhoud niet gebruiken, reproduceren, kopiëren, wijzigen, verzenden, weergeven, publiceren, verkopen, licentiëren, publiekelijk uitvoeren, distribueren of commercieel exploiteren of anderszins over de inhoud beschikken die niet uitdrukkelijk vooraf schriftelijk door MXdeals is geautoriseerd. Het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools om gegevens in MXdeals te verzamelen en te extraheren, evenals het gebruik van MXdeals-handelsmerken of servicemerken in metatags is ten strengste verboden. U mag de inhoud alleen weergeven en gebruiken voor uw persoonlijke informatie en om te winkelen en te bestellen op de website en voor geen enkel ander doel. Het verzamelen, rangschikken en samenstellen van alle inhoud op deze website (de "Compilatie") behoort exclusief toe aan MXdeals. U mag de inhoud of samenstelling van MXdeals niet gebruiken op een manier die MXdeals vernedert of in diskrediet brengt, of die verwarring schept of in strijd lijkt te zijn met toepasselijke wet- of regelgeving. Alle software die op deze website wordt gebruikt (de "Software") is eigendom van MXdeals en/of haar softwareleveranciers. De inhoud, compilatie en software worden allemaal beschermd door nationale, nationale en internationale auteursrechtwetten. MXdeals behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend. Overtredingen zullen volledig worden vervolgd.

Beleid inzake inbreuk op intellectuele eigendom

Het is het beleid van MXdeals om, indien nodig, passende maatregelen te nemen om te voldoen aan en te voldoen aan alle relevante staats-, federale en internationale wetten met betrekking tot materiaal waarvan wordt beweerd dat het in strijd is met handelsmerken, auteursrechten, patenten en enige of andere wetten met betrekking tot inbreuk op intellectueel eigendom . Als u een intellectueel eigendomsrecht bezit en u bent ervan overtuigd dat MXdeals goederen en/of diensten verkoopt, te koop aanbiedt of beschikbaar stelt die inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrechten, stuur dan de volgende informatie volledig naar [email protected] vereiste informatie

 1. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt;
  2. Een beschrijving van het vermeende inbreukmakende werk of materiaal;
  3. Een beschrijving van waar het vermeend inbreukmakende materiaal zich op de website bevindt (product-URL);
  4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  5. Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik van het materiaal niet is toegestaan door de houder van het auteursrecht of andere eigendomsrechten, hun vertegenwoordiger of de wet;
  6. Identificatie van de intellectuele eigendomsrechten waarvan u beweert dat deze worden geschonden door de website (bijv. "XYZ copyright", "ABC-handelsmerk, reg. No. 123456, geregistreerd 01/01/04", enz.) ).
  7. Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie en kennisgevingen juist zijn, en onder bedreiging van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar wiens exclusieve recht naar verluidt is geschonden.

Beëindiging en effect van beëindiging

Naast andere juridische of eerlijke rechtsmiddelen, kan MXdeals de Overeenkomst beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of sommige of al uw rechten die krachtens deze Overeenkomst zijn verleend, intrekken zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Na beëindiging van deze Overeenkomst, beëindigt u onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de Website en moet MXdeals onmiddellijk alle of een deel van alle wachtwoorden en accountidentificaties die aan u zijn verstrekt en uw toegang tot en gebruik van deze Site intrekken, naast enige andere wettelijke of redelijke remedie. Beëindiging van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de respectievelijke rechten en verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot betalingsverplichtingen) van de partijen die zijn ontstaan vóór de datum van beëindiging.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid Tenzij anders vermeld in de standaard verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op elk product op deze website, worden deze website, de producten die erop te koop worden aangeboden en de transacties die erdoor worden uitgevoerd door MXdeals geleverd "zoals het is". MXdeals geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de website of de informatie, inhoud, materialen of producten op deze website, behalve zoals hierin toegestaan onder de toepasselijke wetgeving waar alle garanties, expliciet of impliciet , inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, eigendomsrechten, stil genot, gegevensnauwkeurigheid en systeemintegratie. Deze website kan onnauwkeurigheden, fouten of typografische fouten bevatten. MXdeals garandeert niet dat de inhoud ononderbroken of foutloos zal zijn. Voor zover toegestaan door de wet, is MXdeals niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, voorbeeldige, speciale of gevolgschade. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, mag de totale aansprakelijkheid van MXdeals jegens u voor schade (ongeacht de basis van de actie) niet hoger zijn dan het totale bedrag van de vergoedingen die u daadwerkelijk aan MXdeals heeft betaald in de maand die naar verluidt onmiddellijk aan de handeling voorafging. betaald en de aansprakelijkheid van MXdeals vastgesteld.

Orderacceptatie

Houd er rekening mee dat de prijs die voor elk item op de website wordt vermeld, moet worden beschouwd als een verzoek om een aanbieding en niet als een aanbieding. Uw bestelling is een koopaanbod dat wordt geaccepteerd wanneer MXdeals uw bestelling bevestigt. Er kunnen bepaalde bestellingen zijn die we niet kunnen accepteren en moeten annuleren. MXdeals behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren. Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, zijn onder meer beperkingen van de beschikbare hoeveelheden voor aankoop, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die zijn vastgesteld door onze afdelingen voor krediet- en fraudepreventie. We kunnen ook om aanvullende controles of informatie vragen voordat we een bestelling accepteren. We kunnen contact met u opnemen als uw bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd of als er aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren.

Spelfout

Hoewel MXdeals zich inspant om nauwkeurige product- en prijsinformatie te verstrekken, kunnen er prijs- of typefouten optreden. MXdeals kan de prijs van een artikel pas bevestigen nadat u uw bestelling heeft geplaatst. In het geval dat een artikel wordt aangeboden tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een fout in prijs- of productinformatie, heeft MXdeals het recht om naar eigen goeddunken geplaatste bestellingen te weigeren of te annuleren.